Sometimes you need yo feelings
HURT so you can WAKE up &
FOCUS on you!!
Sometimes you need yo feelings HURT so you can WAKE up & FOCUS on you!!