Me: Fake throws the ball
My dog:
@vatiomantis
Me: Fake throws the ball My dog: @vatiomantis